Voorwaarden

Besluitvorming

1. Een bijdrage van Stichting In den Vreemde is van tijdelijke aard, met een vooraf bepaalde maximum duur.

2. Voor elke toegekende ondersteuning conform de doelstelling van Stichting In den Vreemde wordt een contract opgesteld, waarin de hoogte van het bedrag en de tijdsduur zijn vastgesteld. Daarnaast wordt vastgesteld via welke bepalingen en voorwaarden verantwoording over de besteding van het toegekende bedrag wordt afgelegd aan Stichting In den Vreemde.

3. Er is geen beroep mogelijk tegen het door het bestuur genomen besluit.

Uitvoering

1. De subsidieontvanger is bij het uitvoeren van de overeenkomst geheel zelfstandig. De werkzaamheden voor het realiseren van het in de overeenkomst gestelde worden verricht naar eigen inzicht en zonder toezicht van subsidiegever.

2. Onverminderd blijft subsidieontvanger tegenover subsidiegever aansprakelijk voor het overeengekomen resultaat.

Financiën

1. Bij de uitgave van de subsidie dient de subsidieontvanger rekening te houden met het feit dat de lasten inclusief BTW zijn.

2. Ter zake de subsidie zal de subsidieontvanger een gespecificeerd kostenoverzicht zenden. Subsidiegever zal binnen 14 dagen het overeengekomen bedrag betalen.

3. Uiterlijk 3 maanden na het aflopen van het project ontvangt de subsidiegever van de subsidieontvanger een verslag met een definitieve begroting.

Verantwoordelijkheid

1. Kunstenaars betrokken bij deze overeenkomst vallen onder de verantwoordelijkheid van de subsidieontvanger. Hieronder wordt onder meer verstaan: reisverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, medische hulp, ongevallenverzekering.

2. Subsidiegever aanvaart geen claims van derden ontstaan voor, gedurende en na de periode waarvoor de subsidieontvanger subsidie heeft ontvangen. Subsidieontvanger vrijwaart subsidiegever van deze claims en sluit hiertoe een verzekering af die de risico’s voldoende dekt.

Back to top