Doelstelling

Stichting In den Vreemde biedt ruimte (in geografische, fysieke, geestelijke of ideologische zin) aan buitenlandse kunstenaars, intellectuelen, journalisten, wetenschappers en actievoerders die vanwege hun (politieke) overtuiging, ras, godsdienst of seksuele geaardheid worden belemmerd in het uiten van hun kunst, ideeën of meningen.

Wereldwijd

In den Vreemde richt zich op:
– personen verblijvend in of afkomstig uit crisisgebieden.
Onder crisisgebieden wordt verstaan: gebieden waarin ofwel de overheid niet functioneert en zijn burgers onvoldoende bescherming biedt, dan wel de overheid zelf zijn eigen burgers onderdrukt, vervolgt of voor hen (of voor hun vrijheid) een bedreiging vormt.
– personen uit landen met regimes die de mensenrechten niet waarborgen.

Personen onder druk

In den Vreemde steunt personen die vanwege hun kunstenaarschap c.q. intellectuele uitingen geen bescherming ondervinden, bedreigd worden of die het werken moeilijk dan wel onmogelijk wordt gemaakt.

Onder de doelgroep van Stichting In den Vreemde vallen aanvragers die aan één of meerdere van de volgende kenmerken voldoen:

  1. personen die buiten Nederland wonen en verblijven, aldaar in fysieke of geestelijke ballingschap verkeren en tijdelijke financiële en artistieke ondersteuning nodig hebben;
  2. personen die een tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst nodig hebben, op uitnodiging van Stichting In den Vreemde of via een aanverwante organisatie;
  3. personen die op eigen initiatief naar Nederland zijn gereisd of gevlucht en hier tijdelijke ondersteuning nodig hebben;
  4. vluchtelingen en asielzoekers met een artistieke of intellectuele status in het land van herkomst, die (al dan niet tijdelijk) naar Nederland komen of hier verblijven om hier hun artistieke c.q. intellectuele uitingen ongecensureerd te kunnen uitoefenen.

NB: Onder de doelgroep van Stichting In den Vreemde vallen nadrukkelijk geen mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden of mensenrechtenschendingen.

Back to top