Beleidsplan en activiteitenverslag Stichting In den Vreemde 2020 – 2025

Stichting In den Vreemde is opgericht door schrijfster en activiste Mies Bouhuys (1927-2008). De stichting In den Vreemde beheert sinds 2008 het nagelaten vermogen van Mies Bouhuys. Tevens zijn er inkomsten via de royalty’s op door Mies Bouhuys geschreven boeken. De stichting heeft geen intenties om andere geldstromen te beheren of aan te boren dan bovengenoemde inkomsten.

Zie voor een uitgebreider curriculum ‘Mies Bouhuys’.

In den Vreemde biedt steun aan buitenlandse kunstenaars, intellectuelen, journalisten, wetenschappers en actievoerders die vanwege hun (politieke) overtuiging, ras, godsdienst of seksuele geaardheid worden belemmerd in het uiten van hun kunst, ideeën of meningen.

Zie voor een uitgebreidere beschrijving ‘Informatie’.

De ondersteuning die Stichting In den Vreemde biedt, bestaat over het algemeen uit eenmalige giften om een persoon of (kleine) organisatie financieel te hulp te schieten in geval van nood, voor zover deze is ontstaan door de publieke uitingen van de betreffende persoon/organisatie in combinatie met de politieke situatie in het land waar de betreffende persoon verblijft en de status/professie van de persoon.

Zie voor een uitgebreidere beschrijving van de doelstellingen van In den Vreemde ‘Informatie’.

De stichting heeft het beheerde vermogen aanvankelijk verdeeld over meerdere bankrekeningen bij verschillende spaarbanken om het risico te spreiden bij een bankcrash. Sinds het jaar 2021 is het vermogen verdeeld over één bankrekening, omdat risicospreiding niet meer nodig is in verband met het geslonken vermogen van de stichting.

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling en geniet de ANBI-status.

Hier zijn de jaarverslagen te vinden.

De bestuursleden van de stichting komen tweemaal per jaar fysiek bij elkaar voor de reguliere bestuurswerkzaamheden, het afhandelen van lopende zaken en het bespreken van het algemene beleid ten aanzien van aanvragen. Voor het tussentijds beoordelen van binnenkomende aanvragen en het uitkeren van gelden wordt door de bestuursleden tevens digitaal contact onderhouden en overleg gevoerd.

De bestuursleden doen hun werk belangeloos. Zij ontvangen een jaarlijks bescheiden vacatiegeld en een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Back to top